DVM R10 (10 người dùng)

1,500,000 đ1 năm

10 người dùng (email)
15GB dung lượng / email
Gửi 500 email / ngày
Bảo mật 2 lớp
Truy cập trên mọi thiết bị
Chống spam, virus, malware
Quản trị người dùng
Hỗ trợ 24/7

DVM R25 (25 người dùng)

2,400,000 đ1 năm

25 người dùng (email)
15GB dung lượng / email
Gửi 500 email / ngày
Bảo mật 2 lớp
Truy cập trên mọi thiết bị
Chống spam, virus, malware
Quản trị người dùng
Hỗ trợ 24/7

DVM R50 (50 người dùng)

3,600,000 đ1 năm

50 người dùng (email)
15GB dung lượng / email
Gửi 500 email / ngày
Bảo mật 2 lớp
Truy cập trên mọi thiết bị
Chống spam, virus, malware
Quản trị người dùng
Hỗ trợ 24/7

DVM R100 (100 người dùng)

6,000,000 đ1 năm

100 người dùng (email)
30GB dung lượng / email
Gửi 500 email / ngày
Bảo mật 2 lớp
Truy cập trên mọi thiết bị
Chống spam, virus, malware
Quản trị người dùng
Hỗ trợ 24/7

DVM R200 (200 người dùng)

9,600,000 đ1 năm

200 người dùng (email)
30GB dung lượng / email
Gửi 2000 email / ngày
Bảo mật 2 lớp
Truy cập trên mọi thiết bị
Chống spam, virus, malware
Quản trị người dùng
Hỗ trợ 24/7

DVM R500 (500 người dùng)

18,000,000 đ1 năm

500 người dùng (email)
Không giới hạn dung lượng / email
Gửi 2000 email / ngày
Bảo mật 2 lớp
Truy cập trên mọi thiết bị
Chống spam, virus, malware
Quản trị người dùng
Hỗ trợ 24/7

DVM R1000 (1000 người dùng)

30,000,000 đ1 năm

1000 người dùng (email)
Không giới hạn dung lượng / email
Gửi 2000 email / ngày
Bảo mật 2 lớp
Truy cập trên mọi thiết bị
Chống spam, virus, malware
Quản trị người dùng
Hỗ trợ 24/7

DVM R2000 (2000 người dùng)

48,000,000 đ1 năm

2000 người dùng (email)
Không giới hạn dung lượng / email
Gửi 2000 email / ngày
Bảo mật 2 lớp
Truy cập trên mọi thiết bị
Chống spam, virus, malware
Quản trị người dùng
Hỗ trợ 24/7